Blog

Fy meddyliau a myfyrdodau am fywyd fel adolygydd teganau rhyw

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau'r mewnwelediad hwn i fy mywyd a'r hyn yr wyf yn ei wneud. Rwyf wrth fy modd yn adolygu cynhyrchion oedolion a byddaf yn defnyddio'r blog hwn i gadw pawb yn ymwybodol o'r hyn sydd ar fin cael ei adolygu yn fuan a hefyd i drosglwyddo unrhyw syniadau neu faterion sydd gennyf. Rwyf wrth fy modd ag adborth felly defnyddiwch adrannau sylwadau'r swyddi hyn i gysylltu â mi.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio ar y wefan os ydych chi'n chwilio am rywbeth yn benodol.

Mae ffibromyalgia yn gyflwr sy'n achosi poen eang a blinder eithafol.

Iawn, felly'r peth cyntaf y mae'n rhaid i mi ei ddweud yw y gall fod gan y mwyafrif o bobl â Ffibromyalgia wahanol symptomau. Mae'r swydd hon yn manylu ar fy mrwydr ag ef a sut rydw i'n ymdopi. Nid oes gwellhad na datrysiad hawdd i'r boen gyson, stiffrwydd a symptomau eraill, ac yn ddi-os nid yw'n rhywbeth yr hoffwn i unrhyw un.

Mewn rhai agweddau, rwy'n eithaf lwcus serch hynny, tra fy mod i ar lawer o boen meds ac yn cerdded gyda baglau, neu angen defnyddio cadair olwyn dros bellteroedd hirach. Rwy'n dal i allu cerdded gyda baglau, ac mae'r meds poen yn helpu ychydig, a dim ond ffibro-niwl ysgafn yr wyf yn ei ddioddef (ie, mae hynny'n derm go iawn).

Yn ffodus mae'r ffib-niwl yn rhywbeth nad yw'n gyson i mi, felly gallaf roi'r gorau i ysgrifennu, a dod yn ôl yn ddiweddarach i orffen a golygu'r hyn rwy'n gweithio arno yn ôl yr angen.

Mwy o ysbrydoliaeth gan Deviant Designs

Mae gen i ofn Dyluniadau Gwyrdroëdig; mae'n cynhyrchu'r prosiectau mwyaf anhygoel o ginclyd a gwyrdroëdig y mae'n eu defnyddio ar yr hyfryd MeistresKrush.

Rwyf bob amser yn argymell edrych ar ei wefan, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac wrth gwrs ei gyfrif Patreon. Ystyriwch danysgrifio os ydych chi eisiau cipolwg y tu ôl i'r llenni a mynediad i'r newyddion, fideos a phostiadau diweddaraf am ei greadigaethau kinky.

Rwyf am ddweud popeth wrthych am un o'i greadigaethau diweddaraf a sut mae wedi fy ysgogi i ddylunio rhywbeth tebyg i mi fy hun a isaf '.

Rwyf wedi gorffen sefydlu fy swyddfa a dyma hi

Wel, mae'r swyddfa bellach yn barod, ac rydyn ni'n ei defnyddio, ond gyda hunan-ynysu yn cael ei gynghori gan y llywodraeth, mae'n ymddangos y gallai'r drysau fod dan glo am ychydig wythnosau.

Peidiwch byth â'r lleiaf, dyma ychydig o daith o amgylch fy swyddfa neu Ogof Dildo fel yr hoffwn ei galw. Rwyf wrth fy modd ag ef, ac mae'n fy siwtio i lawr i'r llawr. Ymlaen ac i fyny.

Felly heb ragor o wybodaeth, edrychwch ar y cyflwyniad fideo bach hwn i'm swyddfa newydd, neu Ogof Dildo.

Cadwch yn ddiogel yn yr amseroedd pryderus hyn

Rydyn ni i gyd yn byw ar adeg mewn hanes lle rydyn ni, fel rhywogaeth, yn wynebu bygythiad go iawn sydd ar ddod. Mae pandemig Covid-19 ledled y byd bellach, ac mae llywodraethau ym mhobman yn gweithredu lefelau amrywiol o bellter cymdeithasol a hyd yn oed cwarantin.

Mae'r llywodraeth yn sgrialu i ddod o hyd i ateb i'r pandemig, ond mae'n ymddangos hyd yma eu bod wedi gwneud rhy ychydig, yn rhy hwyr.

Rydym bellach mewn cyfnod pellhau cymdeithasol gwirfoddol yn y frwydr yn erbyn coronafirws. Ond, mae gormod o lawer o bobl yn ei drin â gwasanaeth gwefusau. Mae prynu panig (ar gyfer rholiau toiled o bob peth) ar ei anterth, ac mae'n ymddangos ein bod ar drothwy apocalypse. Mae angen i bob un ohonom gymryd bilsen oeri, dadansoddi'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas a gweithredu addasiadau rhesymol a syml i'n bywydau er mwyn lleihau neu arafu cynnydd y firws.

Mae'r ddau isaf ' ac rydw i yn y grŵp bregus o oedolion o ran y firws hwn, ac mae hynny'n golygu bod yn rhaid i ni gymryd gofal ychwanegol fel pe bai'r naill neu'r llall ohonom yn ei gael mae siawns dda na fydd y blog hwn yn cael unrhyw ddiweddariadau yn y dyfodol.

I'r perwyl hwnnw, dyma beth rydyn ni'n ei newid a sut rydyn ni'n ymdopi â'r broblem hon.

Orgasms heb ddwylo yw pam rwy'n gwneud fy electrodau

Rwyf wedi cael fy synnu gan yr adborth cadarnhaol yr wyf wedi bod yn ei dderbyn am fy e-ysgogi electrodau, yn benodol, yr ynysyddion dolen geiliog ac modrwyau ceiliog deubegwn.

I unrhyw un sy'n newydd i'm blog a'm cynhyrchion e-stim, dechreuais ddylunio fy electrodau ac ynysyddion tua blwyddyn yn ôl. Dros amser rwyf wedi mireinio'r dyluniadau, ac rwy'n eu cynnig am ddim ar fy safle.

Rwy'n eu cynhyrchu ar gyfer pobl nad oes ganddynt argraffydd 3D, ac yn ddiweddar bûm yn gweithio gyda chwmni yn Llundain i greu rhai o fy nyluniadau mewn Neilon sy'n gwisgo'n galed iawn yn lle'r PLA arferol.

Mae'r pythefnos diwethaf wedi bod yn trethu a dweud y lleiaf

Wel, mae'n teimlo fy mod i wedi bod yn rhedeg allan am y pythefnos diwethaf, mae'n debyg oherwydd fy mod i wedi bod yn gwneud yn union hynny.

Maen nhw bob amser yn dweud bod problemau'n dod mewn trioedd ac mae hyn wedi bod yn wir yn ystod yr wythnosau diwethaf.

O'r cychwyn cyntaf, penderfynais ar y meini prawf canlynol: Y peth cyntaf sydd wedi bod yn draen sylweddol ar fy amser ac adnoddau yw fy swyddfa newydd.

Nawr, nid yw hynny'n newyddion drwg yn union gan fy mod i wrth fy modd, ond mae ei sefydlu wedi bod yn waith caled gwaedlyd ac yn ddrud hefyd. Ond, rydw i'n fwy na pharod gyda'r canlyniadau hyd yn hyn, nid yw wedi gorffen yn llwyr, ond rydw i'n ei ddefnyddio eisoes.

Mae'n dda gweld astudiaeth yn cadarnhau hynny e-ysgogi gall fod â buddion cadarnhaol ar gyfer trin camweithrediad rhywiol mewn menywod

Rwyf wedi bod yn "cael rhyw gydag electronau" ers tua phedair blynedd, ac mae wedi newid fy mywyd rhyw er gwell. Fe'i darganfyddais ar ddamwain ond rwyf wrth fy modd pa mor arlliw y gall y teimladau fod, a sawl ffordd sydd o chwarae.

Rwyf wedi tybio ers amser maith, ie, gwn y gall hynny fod yn beryglus, ond cadwch gyda mi ar yr un hon. Rwyf wedi meddwl y gall e-stim fod â buddion iechyd posibl, yn ogystal â bod yn ffordd wych o ddod yn rhydd o ddwylo.

Gwn fod rhai meddygon yn argymell hyfforddwyr kegel trydanol i dynhau a rheoli cyhyrau llawr y pelfis. Mae ysgogiadau trydanol bach yn achosi i'r cyhyrau hyn dynhau ac ymlacio dros amser, gan eu hyfforddi a'u cryfhau. Dyma un enghraifft yn unig o drydan yn cael ei ddefnyddio ar gyfer buddion iechyd cadarnhaol, ond mae ar gyfer cyflwr penodol.

Rwyf wedi setlo ar fy newis o ofod swyddfa ac yn awr mae angen i mi symud i mewn

Wel, rwyf wedi setlo o'r diwedd ar fy swyddfa / stiwdio newydd. Byddaf wedi fy lleoli yn Derby yng nghanolbarth y wlad, ac ar ôl edrych dros sawl opsiwn rwyf wedi penderfynu ar swyddfa ar y llawr gwaelod (sy'n addas ar gyfer fy anableddau), ac ni allaf aros i symud i mewn.

Mae'r un hon ychydig yn rhatach na'r un olaf y gwnes i edrych arni, ac mae hi erioed ychydig yn llai. Mae hynny'n golygu fy mod wedi gorfod newid fy nghynlluniau ychydig er mwyn fy ngalluogi i gael y gorau o'r gofod.

Mae'r gofod swyddfa hwn yn cael ei gynhesu (woohoo) ac mae ganddo hefyd aerdymheru (WOOHOO!) Sy'n fonws enfawr fel y mae'r ffaith ei fod ar y llawr gwaelod ac yn eithaf agos at brif fynedfa'r adeilad.

Post Guest

Rwy’n falch iawn o allu cyflwyno Arwyddion o domsigns.com.

Arwyddion Dom,
ArwyddionRwy'n geek tech, yn Dom ac yn hen foi sy'n blogio yn domsigns.com. Rwyf hefyd yn berchen ar Elustsexblogs.com ac yn ei redeg lle y gallwch chi gyflwyno'ch ysgrifennu gorau ar amrywiaeth eang o bynciau i oedolion rydw i ar hyn o bryd mewn LDR gyda Lillith o lillithavir.com
Edrychwch ar fy safle domsigns.com. Gallwch hefyd ddilyn fy nghyfrif twitter - @ newsigns2

Mae eleni yn mynd i fod yn hoot

Rwyf wedi bod yn gwneud yr hyn rwy'n ei wneud (yn gyffredinol yn stwffio pethau y tu mewn i mi fy hun ac yna'n dweud wrth y rhyngrwyd pa mor dda oedd yn teimlo) ers pum mlynedd bellach. Rwyf wedi cael chwyth, ac mae fy safle wedi tyfu a thyfu'n barhaus ac nid yw'n debyg i'r hyn a greais gyntaf yr holl flynyddoedd yn ôl.

Erbyn hyn mae tri ohonom ni'n adolygu teganau rhyw yn rheolaidd, ac rwy'n gwerthfawrogi'r help gan fod pethau'n mynd yn uffernol yn brysur y dyddiau hyn. Fy mhartner, Cock Stunt yn adolygu teganau rhyw sy'n canolbwyntio ar pidyn a BDSM cit a'n ymostyngol yr hyfryd isaf ' (sy'n wych) yn helpu gyda bron popeth rydyn ni'n ei daflu ati.

Mae blwyddyn newydd yn cyflwyno cyfleoedd newydd a'r her o ganolbwyntio a thyfu hyd yn oed yn fwy mewn modd pwyllog fel nad yw ein safonau'n gostwng. Rydyn ni'n caru her dda.

Noddwyr Ffantastig Fy Safleoedd

Siopa Gyda Fy Nghysylltiedig

Rhoddion

Mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech i gynnal y wefan hon. Nid wyf yn defnyddio dylunwyr gwefannau proffesiynol, dyma'r holl waith i mi ac mae wedi bod yn gromlin ddysgu serth iawn - mae pob rhodd yn cael ei dderbyn yn ddiolchgar:
Prynu Coffi Fi yn ko-fi.com

Awydd cael anrheg i Joanne?